Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností:

True Food, s.r.o.
IČO: 9684514,
se sídlem Náměstí 28. dubna 1/48, 63500 Brno-Bystrc
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 119954
(dále jen „Prodávající”)

a

zákazníkem
(dále jen „Kupující”)

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako „Zboží“) (dále jen jako „Smlouva“), a jež je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.truefood.cz (dále jen „webový portál“) v souvislosti se Zbožím zde nabízeným.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1          Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

 • 1.2          Vystavení zboží v rámci webového portálu není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 • 1.3          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Kupující sám.

II. OBJEDNÁVKY

 • 2.1          Na webovém portálu jsou uvedeny informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách a o nákladech spojených s dodáním Zboží při doručování v rámci vymezeného území České republiky. Zboží je doručováno pouze na vymezeném území České republiky, jež Kupující nalezne na webovém portálu v sekci „mapa-rozvozu“, kde je uvedena mapa rozvozů s různými zónami rozvážky, v rámci nichž je stanovena cena za rozvoz a doba doručení Zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webovém portálu.

 • 2.2          Objednávku Zboží je možné učinit prostřednictvím webového portálu (dále jen „Objednávka prostřednictvím webového portálu“);

(dále společně jen „Objednávka“ nebo „Objednávky“).

 • 2.3          Objednávky je možné učinit během provozní doby dle následující věty, nejpozději však 15 minut před zvoleným časem doručení a koncem Provozní doby. Provozní doba je v pracovní dny v době od 10.00 hod do 20.00 hod a o víkendu v době od 10.00 hod do 20.00 hod. Pokud je prováděn rozvoz, tak je rozvážka možná mezi 10.00 hod a 20.00 hod v pracovní dny a mezi 10.00 hod a 20.00 hod o víkendu (dále jen „Provozní doba“).

 • 2.4          Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v Objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

Objednávka prostřednictvím webového portálu

 • 2.5          Objednávku Zboží prostřednictvím webového portálu provede Kupující po registraci či následně po přihlášení na webovém portálu a po vyplnění potřebných údajů. Během registrace je Kupující vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu na webovém portálu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

 • 2.6          Kupující vytvoří Objednávku označením jednotlivých položek Zboží a vyplněním požadovaných údajů  a Objednávku odešle (učiní) Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat“. Kupující má možnost údaje uvedené v Objednávce, tedy včetně údajů o objednaném Zboží, zkontrolovat a případně změnit do doby jejího odeslání. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Kupujícího“).

 • 2.7          Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití zákaznického účtu Kupujícího, je Prodávající oprávněn účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

III. Uzavření Smlouvy

 • 3.1          Smlouva je uzavřena okamžikem doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na E-mailovou adresu Kupujícího, toto platí i v případě Telefonické Objednávky a E-mailové Objednávky.

 • 3.2          Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, tady akceptovat Objednávku zejména, nikoli však výlučně s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo tyto Obchodní podmínky, či v případě naplnění výrobních či dodávkových kapacit.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1          Kupující si při zadávání Objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:

(a) bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány

 • 4.2          Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 • 4.3          V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem.

 • 4.4          Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který si Kupující bude moci stáhnout ve formátu pdf prostřednictvím svého zákaznického účtu v části „Uživatelská zóna“, přičemž odkaz na příslušnou fakturu obdrží též na svou emailovou adresu. V případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad při odběru Zboží.

V. DORUČENÍ ZBOŽÍ

 • 5.1          Prodávající se zavazuje objednané Zboží v rámci Provozní doby doručit na adresu uvedenou v Objednávce, popřípadě na adresu provozovny Prodávajícího v případě osobního vyzvednutí, a v termínu, který je v Objednávce uveden, přičemž tento nemůže nastat dříve než za 180 minut od učinění Objednávky. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy, apod.), může dojít k opoždění dodání Zboží. V tomto případě bude Kupující telefonicky informován o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání nezaviněné Prodávajícím nenese Prodávající odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace.

 • 5.2          Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. V případě nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez relevantního důvodu, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení kupní ceny Zboží a nákladů na doručení Zboží.

 • 5.3          Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v Objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, kancelářské budovy na recepci, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (např. imobilita) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany Prodávajícího.

VI. ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 • 6.1          Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího odeslání Prodávajícímu prostřednictvím webového portálu a/nebo uskutečněním Telefonické Objednávky či E-mailové Objednávky. Po odeslání Objednávky může Kupující změnit čas doručení, adresu doručení či množství a druh doručovaného Zboží (ne však tak, aby Objednávku stornoval, tedy aby změnil množství objednávaného Zboží na žádné), a to vždy nejpozději 180 minut před požadovaným doručením.  

 • 6.2          Prodávající si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou Objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu (např. vyčerpané kapacitě rozvážkové služby či za jiných okolností). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle za účelem dohody o změně termínu doručení Objednávky. V případě, že Kupující s posunutím doručení Objednávky nebude souhlasit a již zaplatil část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dní od zrušení Objednávky Prodávajícím nebo její části. Kupující je ve změně Objednávky povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky Zboží.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE ZBOŽÍ

 • 7.1          Kupující v souladu s občanským zákoníkem nemá právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.

 • 7.2          Při prodeji Zboží Kupujícímu Prodávající odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

 • 7.3          Kupující je povinen předané Zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit Prodávajícímu, a to na potvrzení o předání Zboží, resp. ústně v případě osobního převzetí Zboží  Kupujícím. Pokud Zboží při předání Kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. pokud je u Zboží zjevná nezpůsobilost ke konzumaci), vrátí Zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodávajícího předala. Kupující souhlasí s tím, že s ohledem na povahu Zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel, a to v případě, že Kupující nereklamoval zjevné vady Zboží při jeho předání.

 • 7.4          V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou, jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 a násl. občanského zákoníku a Kupující je oprávněn postupovat v souladu s ustanovením §2106 a §2107 občanského zákoníku.

 • 7.5          V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen prokázat důvody reklamace.

 • 7.6          Prodávající vydá Kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

 • 7.7          Kupující je oprávněn reklamace uplatňovat elektronickou poštou na adrese truefood@gmail.cz nebo osobně v provozovně prodávajícího, kde bylo zboží zakoupeno. O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 • 7.8          Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

 • 8.1          Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a TrueFood je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

IX. OSTATNÍ

 • 9.1          Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním Kupujícího nebo okolností na straně Kupujícího.

 • 9.2          Kupující souhlasí, že Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod webového portálu. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 • 9.3          Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a výrobní kapacitu Prodávajícího a Prodávající dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího potvrdit, bude o tom Kupující informován prostřednictvím E-mailové adresy Kupujícího.

X. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, ZNEUŽITÍ SLUŽBY, DOSTUPNOST SLUŽBY, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

 • 10.1          Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webový portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje používat webový portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící webový portál.

 • 10.2          Přístup a užití webového portálu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

 • 10.3          Kupující není oprávněn při užití webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů webového portálu, a který je v souladu s jeho určením.

 • 10.4          Kupující užívá webový portál na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na webovém portálu jsou pouze ilustrativní.

 • 10.5          Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na webovém portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající webový portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

 • 10.6          Veškeré informace zveřejňované na webovém portálu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Prodávajícího, a tento nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodávající se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na webovém portálu je nezávadný.

 • 10.7          Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Kupujícího nebo jiné třetí osoby k webovému portálu.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • 11.1          Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, sídlo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

 • 11.2          Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

 • 11.3          Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přepravních společností, přímých dodavatelů, osob ve skupině TrueFood a franšízantů konceptu TrueFood nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

 • 11.4          Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu deseti (10) let, neodvolá-li Kupující svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dříve. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího a zpracovatele zpracovávat Osobní údaje Kupujícího po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • 11.5          Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

 • 11.6          V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Jestliže bude žádost Kupujícího podle tohoto odst. 11.6 Obchodních podmínek shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Prodávající nebo zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Kupující obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

 • 11.7          Kupující má právo požádat Prodávajícího či zpracovatele o poskytnutí informace o zpracování Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Osobních údajů, (ii) Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Kupujícího, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle tohoto odst. 11.7 Obchodních podmínek požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • 11.8          Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím či službami Prodávajícího a/nebo s konceptem TrueFood na E-mailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na E-mailovou adresu Kupujícího.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 12.1          Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

 • 12.2          Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění Obchodních podmínek je vždy umístěno na webovém portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 • 12.3          Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • 12.4          Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 • 12.5          Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vykonává Česká obchodní inspekce, u které je možno podávat příslušné podněty k šetření.

 • 12.6          Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), u které je možno podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

 • 12.7          Právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

 • 12.8          Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 • 12.9          Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací